Gwarancja i serwis

Warunki gwarancji:

Producent udziela gwarancji na sprawne działanie wkładu kominkowego „BYRSKI"® na okres 5 lat (gwarancja na trwałość spawów - 10 lat). Bieg gwarancji rozpoczyna się wraz z datą zakupu uwidoczniona na dowodzie zakupu.

 1. Producent udziela gwarancji na podstawie niniejszej karty gwarancyjnej (gwarancja obowiązuje na terenie UE);
 2. Karta gwarancyjna ważna jest tylko z dowodem zakupu urządzenia;
 3. Gwarancją objęte są jedynie te urządzenia, które użytkowane są w miejscu gdzie dokonano pierwszego uruchomienia;
 4. Warunkiem realizacji świadczeń gwarancyjnych jest:

   • posiadanie prawidłowo wypełnionej przez sprzedawcę karty gwarancyjnej;
   • dokonanie pierwszego uruchomienia urządzenia przez specjalistę o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych zgodnie z obowiązującymi przepisami instalacyjnymi, budowlanymi i przeciwpożarowymi;
   • posiadanie dowodu zakupu;
   • montaż i eksploatacja zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji;
   • dokonywanie raz w roku przeglądu serwisowego przez osobę uprawnioną;
 5. W przypadku zaistnienia usterek objętych gwarancją Firma Byrski® dokona naprawy urządzenia. Sposób usunięcia usterki ustala Producent. Producent zastrzega sobie prawo ustosunkowania się do zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 30 dni od daty zgłoszenia w FORMIE PISEMNEJ.
 6. Uprawnienia gwarancyjne użytkownika muszą być realizowane za pośrednictwem firmy, w której dokonano zakupu (wyjątkowo - bezpośrednio u producenta gdy punkt sprzedaży, w którym dokonano zakupu urządzenia uległ likwidacji).
 7. Gwarancja traci natychmiastowo swoją ważność w przypadku:

   • gdy urządzenie zostało zainstalowane, obsługiwane bądź użytkowane niezgodne z warunkami podanymi w "Instrukcji Obsługi" i "Instrukcji Montażu" oraz niezgodnie z jego przeznaczeniem;
   • gdy urządzenie zostało poddane przez Nabywcę lub nieuprawnioną do tego osobę trzecią samowolnym przeróbkom, naprawom lub zmianom konstrukcyjnym;
   • gdy wartości parametrów związanych z przechowywaniem i eksploatacją były niezgodne z podanymi w instrukcji np.: swobodny ciąg kominowy, ciśnienie temperatura, wilgotność;
   • braku konserwacji kominka (czyszczenia układu półek płaszcza, komory spalania i przewodów dymowych) minimum raz w roku;
   • nieprawidłowego napełniania instalacji;
   • wad instalacji do której urządzenie zostało przyłączone;
   • urządzenie zostało uszkodzone mechanicznie przez Nabywcę, osobę trzecią lub tzw. siłę wyższą;
   • na skutek stosowania nieodpowiednich paliw innych niż wskazane w dokumentacji kominka;
   • innych uszkodzeń nie wynikających z winy producenta;
 8. Gwarancji nie podlegają:

   • szyba i zespół frontowy urządzenia;
   • materiały eksploatacyjne podlegające normalnemu zużyciu np.: ruszt żeliwny, sznur i uszczelki, szamot, powłoka lakiernicza;
 9. Zlecone przez klienta dodatkowe prace "serwisowe" związane m.in. z czyszczeniem i konserwacją urządzenia, wymianą uszczelnień lub szyby realizowane mogą być tylko przez osobę uprawnioną przez Producenta. Usługa serwisowa jest odpłatna.
 10. Wskazówki dla użytkownika:

   • instalacji urządzenia może dokonać specjalistyczna firma, która posiada odpowiednie uprawnienia;
   • pierwsze uruchomienie obejmuje: kontrolę połączeń, podłączenie do wkładu elektroniki sterującej (jeśli jest w nią wyposażony), kontrolę poprawności działania, zapoznanie użytkownika z zasadami działania urządzenia;
   • pierwsze uruchomienie nie obejmuje prac instalatorskich, serwisant nie ma obowiązku usuwania wad instalacji, z którą jest połączone urządzenie;
   • aby zapewnić prawidłowe i niezależne działanie urządzenia zalecamy stosować się do wskazówek zawartych w "Instrukcji Obsługi";
   • dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji urządzenia zaleca się przynajmniej raz w sezonie wyczyścić urządzenie, a po sezonie - zakonserwować;
 11. Szczegółowe zasady dokonywania zgłoszenia reklamacyjnego:

   • Zgłoszenia reklamacyjne przyjmowane są wyłącznie na druku o nazwie KARTA ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO;
   • Zgłoszenia należy dokonać pisemnie, za pośrednictwem Dystrybutora (sprzedawcy). Sprzedawca zobowiązany jest do wypełnienia karty i przesłania jej Gwarantowi w imieniu kupującego;
   • Zgłoszenie reklamacyjne należy przesłać na adres email: kominki@byrski.pl  lub na numer fax-u: 33 811 11 42 wew 22